Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
  GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA
  OPERATY WODNOPRAWNE
   Operat wodnoprawny
   - na pobór wody
   - na wprowadzanie ścieków
   - na wprowadzanie ścieków przemysłowych
   - na wykonanie urządzenia wodnego
  dodatki
 
 


- na wykonanie urządzenia wodnego

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Ustawa Prawo Wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj definiuje urządzenia wodne jako to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:
 • budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
 • zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
 • stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 • obiekty energetyki wodnej,
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;
W praktyce będą to oczywiście takie obiekty jak: studnie głębinowe, wszelkie wyloty kanalizacyjne do rowów, wód płynących i innych odbiorników ścieków, studnie chłonne, wszelkiego rodzaju skrzynki, rowy i inne systemy retencyjno – rozsączające (drenażowe), rowy, zbiorniki, stawy itd.
Przy projektowanych inwestycjach zakres operatu wodnoprawnego sporządzanego na pobór wody czy wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi obejmuje także zagadnienia wykonania urządzeń wodnych i stosowny wniosek o wykonanie urządzeń służących odpowiednio do poboru wody (studnie), wprowadzania ścieków (wyloty kanalizacyjne, studnie i rowy chłonne, skrzynki i systemy retencyjno – rozsączające).
Ponadto zgodnie z Ustawa Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące:
1) urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do:
 • urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych,
 • prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
 • obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych;
w praktyce będą to m.in.: wykonanie przejść rurociągów, przewodów kabli, linii energetycznych itp., na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
2) wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji;
w praktyce będą to m.in.: likwidacja studni głębinowych; przebudowa, likwidacja rowów melioracyjnych i drenaży rolniczych, likwidacja wylotów kanalizacyjnych itd., na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
 
W okresie naszej działalności sporządziliśmy wiele operatów wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę bądź likwidację urządzeń wodnych. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i sprawnego sporządzenia takiego operatu.
Przykładowe operaty wodnoprawne, które mieliśmy przyjemność sporządzić zamieszczono w zakładce REALIZACJE.
Ponadto w razie potrzeby doradzamy i podpowiadamy najlepsze rozwiązania, pomagamy w doborze urządzeń wodnych, analizujemy projekty urządzeń pod kątem zgodności z wymogami Ustawy Prawo Wodne.
Oczywiście warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest szereg wymogów do spełnienia, w tym jako jedne z najważniejszych należy wymienić zgodność zamierzonego korzystania ze środowiska z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy a także  ustaleniami warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni.
Podejmując się opracowania operatu w pierwszej kolejności analizujemy zagadnienie pod kątem wyżej wymienionych uwarunkowań. 

  
 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski