Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
  GEOTECHNIKA I GEOLOGIA IN?YNIERSKA
  OPERATY WODNOPRAWNE
   Operat wodnoprawny
   - na pobór wody
   - na wprowadzanie ?cieków
   - na wprowadzanie ?cieków przemys?owych
   - na wykonanie urz?dzenia wodnego
  dodatki
 
 


Operat wodnoprawny

Podstawowym Aktem Prawnym reguluj?cym zagadnienia gospodarki wodno – ?ciekowej, zasady i warunki wykonywania urz?dze? wodnych oraz zasady i warunki udzielania pozwole? wodnoprawnych jest Ustawa Prawo wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj,  tekst ustawy: kliknij tutaj).
Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, który stanowi za??cznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (tj. m.in. pobór wody podziemnej lub powierzchniowej, wprowadzanie ?cieków do wód lub do ziemi), na wykonanie urz?dze? wodnych (tj. m.in. wykonanie studni g??binowych, urz?dze? do wprowadzania ?cieków) oraz innych przedsi?wzi??, dla których stosowane s? przepisy Ustawy dotycz?ce korzystania z wód (tj. m.in. przej?cia ruroci?gów, przewodów pod dnem cieku, legalizacja urz?dze? wodnych, wprowadzanie ?cieków przemys?owych do urz?dze? kanalizacyjnych nale??cych do innych zak?adów).  
Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego, automatycznie sporz?dzamy w imieniu klienta wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (gotowy do podpisu) oraz na jego ?yczenie sk?adamy do Urz?du w?a?ciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego lub wyst?pujemy jako Jego pe?nomocnik. Informujemy równie? o niezb?dnych op?atach i dokumentach wymaganych jako za??czniki do wniosku oraz pomagamy w ich uzyskaniu.
Operat wodnoprawny sporz?dzany jest zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Wodne. Opracowane przez nas operaty charakteryzuj? si? najwy?sz? staranno?ci? wykonania, estetyk? i w?a?ciw? zawarto?ci? merytoryczn?. Ciesz? si? równie? uznaniem Urz?dów w?a?ciwych do wydania pozwolenia wodnoprawnego, co znacznie przyspiesza wszcz?cie post?powania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i docelowo wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
W naszym dorobku mamy kilkadziesi?t - kilkaset sporz?dzonych operatów wodnoprawnych m.in. na: pobór wody, odprowadzanie ?cieków, wprowadzanie ?cieków przemys?owych do urz?dze? kanalizacyjnych, wykonanie urz?dze? wodnych, przej?? kabli i ruroci?gów pod dnem cieku itd.
Posiadamy odpowiedni? wiedz? i do?wiadczenie niezb?dne do prawid?owego i sprawnego sporz?dzenia operatu wodnoprawnego. Ponadto w razie potrzeby doradzamy i podpowiadamy najlepsze rozwi?zania, pomagamy w doborze urz?dze? oczyszczaj?cych, analizujemy projekty urz?dze? pod k?tem zgodno?ci z wymogami Ustawy Prawo Wodne.
Tylko dobrze napisany operat wodnoprawny, spe?niaj?cy wszystkie wymagania Ustawy Prawo Wodne, innych ustaw i aktów wykonawczych oraz komplet niezb?dnych za??czników do wniosku gwarantuje szybkie i bezproblemowe uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 
 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski