Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
    GEO - GEO
  Pracownia Geofizyki i Geologii
  ul. Kossaka 16
  01-576 Warszawa
 
  tel.fax.: (0 22) 839-34-26
  tel.kom.: 0-501-137-233;
  mail: pracownia-geogeo@wp.pl
     

Wy?wietl wi?ksz? map?
     
     
     

 Szanowni Pa?stwo

Dzi?kujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. 

Jako Pracownia GEO-GEO prowadzimy dzia?alno?? w zakresie ?wiadczenia us?ug geologicznych i geotechnicznych oraz sporz?dzania niezb?dnych dokumentacji zwi?zanych z gospodark? wodn? i ochron? ?rodowiska.

Naszym priorytetem jest jak najwi?ksze zadowolenie naszych Zleceniodawców.

Pojawiaj? si? w?tpliwo?ci czy potrzebujecie Pa?stwo pozwolenia wodnoprawnego?; czy potrzebna jest dodatkowa dokumentacja?, projekt?, decyzja? - zawsze mo?na do nas zadzwoni? lub zapyta? poprzez e-mail - ch?tnie odpowiemy na wszystkie Pa?stwa pytania, doradzimy, wybierzemy najlepsze rozwi?zanie.

W przypadkach gdy nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne b?d? inna decyzja Pa?stwo s? zawsze o tym informowani - nie robimy rzeczy niepotrzebnych tylko po to aby dosta? zlecenie - ju? niejednokrotnie odes?ali?my Klienta z "kwitkiem" i zaoszcz?dzonymi pieni?dzmi.

Zlecaj?c nam sporz?dzenie dokumentów macie Pa?stwo gwarancj? naszej opieki i nadzoru prowadzonych spraw od chwili zlecenia do otrzymania docelowej decyzji administracyjnej. Przez ca?y czas s?u?ymy pomoc? i fachowym doradztwem.

Powierzaj?c nam wykonanie bada? geologicznych, geotechnicznych, sporz?dzenie projektu, dokumentacji czy operatu wodnoprawnego macie Pa?stwo pewno?? solidnego i sprawnego wykonania us?ugi.

Ceny naszych us?ug s? konkurencyjne i elastyczne.

 

 

 
W zakres naszej dzia?alno?ci wchodzi sporz?dzanie ekspertyz i dokumentacji oraz wykonywanie bada? i prowadzenie nadzorów z zakresu:
Geotechniki i geologii in?ynierskiej
o        projekty prac geologicznych
o        wiercenia badawcze geotechniczne, sondowania, kontrola zag?szczenia, pobieranie prób wody i gruntów do bada? laboratoryjnych
o        dokumentacje geotechniczne i geologiczno – in?ynierskie dla ma?ych obiektów (domy jednorodzinne, przydomowe oczyszczalnie ?cieków, kanalizacje itd.) oraz dla wielokondygnacyjnych obiektów budowlanych
o        obiory wykopów budowlanych i nadzór geotechniczny
o        badania gruntu przed zakupem dzia?ki – szczególnie polecamy
Hydrogeologii
o        projekty prac geologicznych na wykonanie otworów studziennych, depresyjnych, piezometrów
o        projekty odwodnie? budowlanych
o        dokumentacje hydrogeologiczne ustalaj?ce zasoby eksploatacyjne uj?? wody
o        dokumentacje hydrogeologiczne okre?laj?ce warunki hydrogeologiczne w zwi?zku np. z budow? stacji  paliw, wysypiska ?mieci i innych obiektów mog?cych oddzia?ywa? na ?rodowisko
o        prowadzenie nadzoru hydrogeologicznego nad pracami wiertniczymi i odwodnieniowymi
Gospodarki wodnej i ochrony ?rodowiska
o        operaty wodnoprawne na odprowadzanie ?cieków w tym ?cieków przemys?owych i deszczówki
o        operaty wodnoprawne na wykonanie urz?dze? wodnych lub ich legalizacj?
o        wnioski o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi?wzi?cia mog?cego oddzia?ywa? na ?rodowisko (decyzji ?rodowiskowej)
Poni?ej oraz w zak?adce OFERTA przedstawiamy szczegó?y naszej dzia?alno?ci.
 
 
 
 
 
  Dokumentacje geotechniczne

Dokumentacja geotechniczna to jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie którego projektanci i konstruktorzy projektuj? obiekty budowlane. Dokumentacja geotechniczna sporz?dzana jest zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst rozporz?dzenia: kliknij tutaj  Sporz?dzamy dokumentacje geotechniczne na podstawie wierce? i bada? polowy...

  Dokumentacje geologiczno - in?ynierskie

Dokumentacja geologiczno in?ynierska sporz?dzana jest dla obiektów II-giej kategorii geotechnicznej w z?o?onych warunkach gruntowych oraz dla obiektów III-ciej kategorii geotechnicznej niezale?nie od warunków gruntowych. Dokumentacja geologiczno – in?ynierska sporz?dzana jest zgodnie z Ustaw? Prawo geologiczne i górnicze (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj) a ...

  - na pobór wody

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne pobór wody podziemnej lub powierzchniowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilo?ci powy?ej 5 m3 na dob? kwalifikowane jest jako tzw. szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilo?ci do 5 m3 na dob? traktowane jest jako tzw. zwyk?e korzystanie z wód, na które nie jest wymagane po...

  - na wprowadzanie ?cieków

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne wprowadzanie ?cieków do wód lub do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ?cieków do wód lub do ziemi w ??cznej ilo?ci powy?ej 5 m3 na dob? kwalifikowane jest jako tzw. szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ?cieków w ilo?ci do 5 m3 na dob? traktowane jest jako tzw. zwyk?e korzystanie z wód, na które nie jest wymagane poz...

  - na wprowadzanie ?cieków przemys?owych

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne wprowadzanie do urz?dze? kanalizacyjnych b?d?cych w?asno?ci? innych podmiotów, ?cieków przemys?owych zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska wodnego (lista substancji zawarta jest w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska - Rozporz?dzenie dost?pne na stronach Sejmu RP, link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: kliknij tutaj; tekst rozporz?dzenia: kliknij tutaj) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawn...

  - na wykonanie urz?dzenia wodnego

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne wykonanie urz?dze? wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa Prawo Wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj definiuje urz?dzenia wodne jako to urz?dzenia s?u??ce kszta?towaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególno?ci: budowle: pi?trz?ce, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a tak?e kana?y i rowy,...

 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski